CZCOLD logo ICOLD logo

ČESKÝ PŘEHRADNÍ VÝBOR

CZECH NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS
COMITE NATIONAL TCHEQUE DES GRANDS BARRAGES

Přehrada

Český přehradní výbor (ČPV) vznikl v roce 1993 jako následovnická organizace Československého přehradního výboru. Jeho činnost probíhá formou odborné nezávislé činnosti v oblasti přehrad, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni.

ČPV byl zřízen dle zákona 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, ve znění pozdějších předpisů (právní forma: 704 – Zvláštní organizace pro zastupování českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích). Reprezentuje Českou republiku v Mezinárodní přehradní komisi (International Commission on Large Dams – ICOLD) a podporuje rozvoj odborných poznatků z přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží v zájmu hospodářského a kulturního rozvoje státu. Od 1. ledna 2014 je ČPV spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníka.

Aktuality

Účel a cíle ČPV

Účelem a cíli spolku jsou:

Organizační členění

Orgány spolku jsou:

 1. plénum - je nejvyšším orgánem spolku a zejména:
              - určuje hlavní zaměření činnosti spolku, jeho účel, poslání a cíle,
              - rozhoduje o přijetí a změně stanov,
              - schvaluje výsledek hospodaření spolku,
              - schvaluje programové prohlášení spolku,
              - rozhoduje o přijetí kandidáta za řádného člena spolku,
              - rozhoduje o návrhu na vyloučení člena spolku,
              - volí a odvolává členy výkonné rady a členy revizní komise,
              - schvaluje plán činnosti spolku,
              - projednává a bere na vědomí zprávy výkonné rady a revizní komise,
              - schvaluje výši případných mimořádných odměn pro členy orgánů spolku,
              - rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program zasedání,
              - rozhoduje o zrušení spolku.
 2. výkonná rada - tvoří ji předseda a další členové ČPV zvolení plénem. Členové výkonné rady jsou voleni plénem na období 5 let. Výkonná rada zejména:
              - ze svých individuálních členů volí předsedu spolku,
              - rozhoduje o pozastavení členství člena spolku,
              - vyhotovuje zprávu o činnosti spolku a předkládá ji plénu spolku na výročním zasedání,
              - pomáhá předsedovi spolku s řádnou péčí o majetek spolku.
 3. revizní komise - je kontrolním orgánem spolku
 4. technické skupiny

Předseda spolku

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Je volen na 5 let z řad individuálních členů výkonné rady.

Předseda zejména:

Členství

Členství dle platných stanov může být individuální či kolektivní. V současné době má ČPV 71 členů individuálních (seznam členů ) a 18 kolektivních. Kolektivními členy jsou tytp právnické osoby:

Kontaktní údaje

Název: Český přehradní výbor, z.s.
IČO: 017 44 879
Adresa: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice
ID datové schránky: 2iky3x7

Předseda: doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. (tel. 224 354 618, e-mail satrapa@czcold.cz)

Tajemník: Ing. Milan Zukal, Ph.D. (tel: 224 354 643, e-mail zukal@czcold.cz)

Přehrada2